ဆံေကသာ အေရာင္ဆိုးျခင္း

တစ္နည္းအားျဖင့္ (hair dye) ဆံေကသာကို အေရာင္ထည့္ျခင္းဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ တစ္ခါင္းလံုးကို မူရင္းအေရာင္မွ အျခားအေရာင္အေသြး တစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပံုသြင္းၿပီးသား ဆံပင္အေနအထားတစ္ခုကို ပို၍လွပေစဖို႔ ဆိုးေဆး အေရာင္းအေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳၿပီး လိုအပ္ေသာေနရာတို႔တြင္ အႏုပညာ ေျမာက္ေသာ ဖန္တီးမႈတစ္ရပ္ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မူလဆံပင္အေရာင္တစ္ခု က မိမိလိုခ်င္ေသာ အတိုင္းအတာအဆင့္တစ္ဆင့္အထိ ခၽြတ္ေဆးအသံုးျပဳ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို အေရာင္ျပန္သြင္းျခင္း အဆင့္ဆင့္တို႔ကို
(၁)အေရာင္အေသြး ၊ (၂)အသံုးျပဳဓါတုေဆး၀ါးမ်ား၏ ဆံပင္ေပၚအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ၊ (၃)ဆိုးေဆးေၾကာင့္ အေရျပားႏွင့္ ဆံပင္ထိခိုက္မႈ၊ (၄)မိမိလိုခ်င္ေသာ အေရာင္အေနအထား လက္ေတြ႕ရရွိရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ နည္းပညာတို႔ကို ေသခ်ာစြားသိရွိႏိုင္ရန္သင္ၾကားေပးပါသည္။

Straight

ဆံပင္ေျဖာင့္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေဆးအမ်ိဳးအစား...
Read more

Skin Care

တစ္သက္တာအရြယ္ အဆင့္ဆင့္မွာ လွပတဲ့ ...
Read more

Nail Care

လက္သည္းအလွျပဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း မ်ားသင္...
Read more